Menu główne

Koncerty, kino, teatr, film, zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Regulamin zajęć/oświadczenie

Pobierz plik do wydruku

 

REGULAMIN ZAJĘĆ STAŁYCH
Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach
Sezon 2018 / 2019

1. W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy w danej chwili odbywają swoje zajęcia z instruktorem i osoby wskazane przez instruktora (rodziców, opiekunów, rodzeństwo prosimy o opuszczenie sali w czasie trwania zajęć).

2. W przypadkach uzasadnionych, po konsultacji z instruktorem, może on wyrazić zgodę na przebywanie rodziców/opiekunów na terenie zajęć.

3. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów.

4. Uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych są zobowiązani do zmiany obuwia przed zajęciami.

5. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia wypełniają formularz „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka” z danymi teleadresowymi oraz informację o stanie zdrowia dziecka i przekazują je prowadzącym zajęcia.

6. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zgadzają się na wykorzystywanie wizerunku podopiecznych do promocji działalności MOK w zakresie nie wykraczającym poza działalność statutową.

7. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za skierowanie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

8. Instruktor odpowiada za uczestników tylko na sali ćwiczeń. Uczestnik będący dzieckiem nie może samowolnie opuszczać zajęć.

9. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia.

10. MOK nie zapewnia opieki dziecku zarówno przed jak i po zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zajęciach.

11. Warunkiem udziału uczestnika w sekcji jest dokonanie płatności na konto: ING Bank Śląski 23 1050 1214 1000 0023 5711 4632 z dopiskiem „nazwa sekcji, kod sekcji, imię i nazwisko uczestnika, nazwisko instruktora” lub w kasie MOK.

12. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydany uczestnikowi karnet wraz z dołączonym paragonem fiskalnym, który należy okazać instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.

13. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału
w zajęciach do czasu uregulowania należności.

14. Opłatę za zajęcia należy uregulować w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu.

15. Cennik zajęć jest obowiązujący zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOK.

16. Cennik za zajęcia znajduje się w Dziale Animacji i Kultury i kasie MOK oraz na stronie www instytucji.

17. Jeśli uczestnik bierze udział w zajęciach po raz pierwszy (lekcja próbna) i deklaruje chęć dalszego udziału, to obowiązuje go pełna opłata za miesiąc zajęć. Jeśli uczestnik bierze udział tylko w lekcji próbnej, jest ona bezpłatna.

18. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje MOK do przeprowadzenia zajęć dodatkowych.

19. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje MOK do obniżenia płatności za kolejny miesiąc.

20. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie MOK zostaną przeprowadzone
w dodatkowym terminie lub płatność za niezrealizowane zajęcia zostanie zwrócona odpowiednio proporcjonalnie do ilości zajęć.

21. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego na zajęcia opłata za zajęcia będzie obniżona o 5 zł miesięcznie dla każdego z dzieci

22. Uczestnicy zajęć z rękodzieła w filii Brzęczkowice i Janów, którzy chcą wziąć udział w innych zajęciach z pakietu „rękodzieło”, tj. koronkarstwo, bibułkarstwo, ozdoby z filcu, decoupage, robótki szydełkowe, biżuteria koronkowa, płacą podstawową opłatę 25 zł, a za każde inne zajęcia wybrane z powyższego pakietu tylko 10 zł. Jeśli wśród uczestników jest rodzeństwo, zniżka regulaminowa dla rodzeństwa przestaje obowiązywać. W tytułach przelewu należy wówczas wpisać wszystkie kody sekcji, w których uczestnik bierze udział.

23. W przypadku korzystania ze zniżek wynikających z posiadania KARTY DUŻEJ RODZINY, dla „Rodzin 3+”, zniżka nie może być łączona z innymi zniżkami promocyjnymi. Zniżka dla „Rodziny 3+” nie może łączyć się ze zniżką dla rodzeństw.

24.Obowiązuje Śląska Karta Seniora, która umożliwia osobom w wieku 60+ wstęp na wybrane zajęcia z rabatem 10%. W tym przypadku należy okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości zawierającym numer pesel.

25. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress